اطلاعیه
احتراما به استحضار می رساند که بنا به ضرورت دو نشریه علمی به نژادی نهال و بذر و به زراعی نهال و بذر تلفیق شده اند و از آغاز سال 1399 خورشیدی به صورت نشریه علمی واحدی با عنوان "نهال و بذر" (Seed and Plant Journal = SPJ) منتشر می شود. بنابراین از این تاریخ مقاله جدیدی برای مجله به زراعی نهال و بذر پذیرفته نمی شود. علاقمندان می توانند مقالات جدید خود در زمینه علوم وابسته به به نژادی و ژنتیک، به‌زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده اند را بر روی سامانه نشریه علمی "نهال و بذر" (spj.areeo.ac.ir ) بارگذاری کنند.

 

با آرزوی توفیق برای کلیه پویندگان راه علم و اندیشه.
مدیر مسئول نشریه علمی "نهال و بذر".

 

 

 

شماره جاری: دوره 35، شماره 2، آذر 1398 

پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ‌های کنجد بومی ایران به تنش خشکی

صفحه 133-157

محمد عباسعلی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ احمد توبه؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ بهجت تاج الدین


تاثیر اقلیم و نظام‌هاى خاک‌ورزى بر عملکرد گندم و نخود در مناطق دیم لرستان

صفحه 245-260

فرزاد زلقی؛ احمد قنبری؛ محسن موسوی نیک؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد امین آسودار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی