راهنمای نویسندگان

   روش نگارش و ارسال مقاله

  هر مقاله باید روی کاغذ سفید بدون آرم به قطع (A4) 21 × 28 با 3 سانتی‌متر حاشیه از چهار طرف به صورت یک خط در میان (فاصله 1 سانتیمتر) با خط B zar-13 تایپ و ارائه شود. تا حد امکان از به کار بردن کلمات خارجی در متن مقاله خودداری شود. هر گونه اصطلاح خارجی باید به رسم‌‌الخط فارسی نوشته و در مقابل آن و داخل پرانتز، اصطلاحات به زبان اصلی نگاشته شوند. نام علمی گیاهان یا موجودات با حروف ایتالیک نگاشته شوند. محتوای مقاله نباید از 15 صفحه تجاوز کند. پس از داوری در صورتی که مقاله پذیرفته شود نتیجه به نحو مقتضی به اطلاع نگارنده(گان) می‌رسد.

  گواهی پذیرش مقاله فقط پس از اتمام مراحل ویراستاری، تائید داور نهائی و تصویب هیئت تحریریه صادر و مراتب با درج شماره جلد و شماره مجله‌ای که مقاله در آن چاپ خواهد شد، به اطلاع نگارنده (گان)  خواهد رسید.

 

  ترتیب قسمت‌های مختلف

  هر مقاله باید شامل برگ مشخصات، عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی باشد.

 

  برگ مشخصات

  برگ مشخصات مقاله بایستی در یک صفحه جداگانه که در برگیرنده موارد زیر باشد ضمیمه مقاله شود:

  عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده (گان)، مرتبه علمی نگارنده (گان)، آدرس کامل پستی (همراه با کدپستی)، آدرس الکترونیکی، شماره تلفن و دورنویس (فاکس) محلی که نگارنده (گان) در آن اشتغال دارند و محل انجام تحقیق.

  برگ مشخصات مقاله بایستی به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه و توسط نگارنده (گان) امضا شود. در صورتی که مقاله ارائه شده بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری یکی از نگارندگان باشد مشخص شود و شماره طرح تحقیقاتی مصوب که مقاله از آن استخراج شده حتماً ذکر شود. مشخص کردن نگارنده مسئول مقاله و آدرس الکترونیکی آن الزامی است.

  تعداد و ردیف نگارند گان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و موقع ارائه به دفتر مجله مشخص شده است، مورد قبول است و تقاضای حذف، اضافه کردن یا تغییر در ترتیب اسامی نگارند گان در هر مرحله از بررسی، به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود.

   عنوان

  عنوان باید کوتاه، رسا و جامع بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند. زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی (با حروف کوچک، فقط حرف اول کلمات اصلی بزرگ) تایپ شود. در صفحه اول و سایر صفحات نباید نام و مشخصات نگارنده(گان) نوشته شود.

   چکیده فارسی

  چکیده فارسی باید حداکثر در 200 کلمه به صورت یک پارگراف که فشرده گویایی از کل مقاله و با تاکید بر هدف، مواد و روش‌ها و نتایج اصلی باشد، ارائه شود. مقالاتی که با عنوان مقاله کوتاه علمی و گزارش کوتاه علمی ارائه می‌شوند نیازی به چکیده ندارند. در زیر چکیده فارسی مقاله حداکثر 7 واژه کلیدی درج شود.

   مقدمه

  در این قسمت پس از اشاره کافی به منابع و تحقیقات اجرا شده قبلی در زمینه موضوع مقاله و توجیه پژوهش، هدف بررسی و تحقیق به طور واضح مطرح شود.

   مواد و روش‌ها

  در این بخش، مواد و روش‌های مورد استفاده در اجرای پژوهش به ویژه روش‌های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار به کار گرفته می‌شود با شرح کامل بیان شود. در مورد روش‌های شناخته شده و اقتباس شده ذکر منبع مربوط کافی است. ذکر نام‌های دقیق علمی و تجارتی مواد، دستگاه‌ها و منابع آن‌ها ضروری است.

   نتایج و بحث

  نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار در این قسمت ارائه می‌شود. مضمون جدول‌ها به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار شود. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول متمایز می‌شود. همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می‌شود. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. در بالای کادر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می‌شود. در متن جدول نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده کرد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد مشترک باشند. می‌توان واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر کرد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می‌شود و ارتباط آنها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص می‌شود. نتایج و بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی‌دار شده باشد در سطوح 5% و 1% به ترتیب با یک یا دو ستاره نشان داده شده و در صورتی که اختلاف معنی‌دار نباشد با علامت ns مشخص شود. برای این که جداول مربوط به نتایج برای خوانندگان غیرفارسی زبان نیز قابل استفاده باشد، شماره و عنوان جدول، متن جدول، سر ستون‌ها و کلیه علائم و توضیحات پای جدول باید به انگلیسی ترجمه شده و در زیر شرح فارسی نوشته شود. تاریخ‌های مورد اشاره در متن جدول به تاریخ میلادی تبدیل و در جدول ارائه شود. طبعاً اعداد متن جدول نیز باید به انگلیسی نوشته شده و کلیه مندرجات جدول از چپ به راست تنظیم شود. اندازه جدول حتی‌المقدور از 20 × 12 سانتی‌متر نباید تجاوز کند. شکل‌ها (عکس یا نمودار) باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و در ابعاد
7 × 5/7 (حداکثر 9 × 12) تهیه شوند. شکل‌ها نیز باید با اعداد انگلیسی تنظیم شوند و ترجمه انگلیسی شرح شکل‌ها در زیر شرح فارسی ارائه شود. شماره و عنوان جدول‌ها به زبان فارسی و انگلیسی در بالای آن‌ها و شماره و عنوان شکل‌ها به زبان فارسی و انگلیسی در زیر آن‌ها نوشته شود.

  بعد از ارائه نتایج با روش بالا، نتایج حاصل تجزیه و تحلیل می‌شود و با توجه به هدف تحقیق بحث و نتیجه‌گیری به عمل می‌آید. مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه در منابع داخلی و خارجی در این قسمت ضروری است، نگارنده(گان) می‌توانند در صورت لزوم پیشنهادات خود را برای انجام تحقیق‌های بعدی در پایان بحث ارائه نمایند.

   سپاسگزاری

  در این قسمت که حداکثر در چهار سطر تنظیم می‌شود، می‌توان از اشخاص و افرادی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت کرده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری کرد.

   منابع مورد استفاده

  در این قسمت تمام منابع ذکر شده باید در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشند. تمام منابع مورد استفاده اعم از داخلی یا خارجی باید به زبان انگلیسی نوشته شوند (اسم نگارندگان، سال میلادی، عنوان مقالات یا کتاب‌ها، نام نشریات یا ناشرین، عنوان کنگره‌ها، شماره جلد، شماره نشریه و شماره صفحات، با استفاده از چکیده انگلیسی مقالات یا مطالب پشت جلد انگلیسی نشریات یا کتاب‌ها).

  گزارش‌های نهائی یا سالیانه طرح‌های تحقیقاتی قابل استناد در مقالات علمی- پژوهشی نیستند و نباید در لیست منابع مورد استفاده قرار داده شوند.

  چگونگی نوشتن یک منبع در متن مقاله بر اساس نام خانوادگی نگارنده و تاریخ انتشار آن (به زبان انگلیسی و سال میلادی) خواهد بود. در صورت تکرار یک منبع برای بار دوم یا بیشتر می‌توان نام نگارنده (گان) و سال میلادی را برای تکرارهای بعدی به فارسی نوشت.

  برای منابعی که دو نگارنده دارند، ابتدا نام خانوادگی نگارنده اول سپس کلمه and سپس نام خانوادگی نگارنده دوم و بعد سال انتشار ذکر می‌شود. در مورد منابعی که بیش از دو نگارنده دارند فقط نام نگارنده اول و سپس et al. (با حروف ایتالیک) و سال انتشار آورده شود.

  در صورتی که برای یک موضوع لازم باشد چند منبع ذکر شود، منابع به ترتیب سال انتشار مرتب شوند. ترتیب نگارش هر منبع علمی در فهرست منابع بدین صورت است: در مورد مقاله نام خانوادگی نگارنده ، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، در داخل پرانتز شماره مجله، و اولین و آخرین صفحات قید می‌شود. در صورتی که مقاله بیش از یک نگارنده داشته باشد. پس از نگارنده اول نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نفرات بعدی به ترتیب ذکر می‌شود. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده یا نگارندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب (حروف اول کلمات بزرگ) شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد.

  در صورتی که از یک نگارنده چندین منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد ترتیب درج آن‌ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نگارنده‌ای چندین منبع هم سال موجود باشد می‌توان با نوشتن حروف a ، b و c در جلو سال انتشار، آن‌ها را از یکدیگر متمایز کرد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند. در مورد مرجعی که نگارنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه Anonymous درج می‌شود. مقالات یا کتاب‌هائی که به زبان فارسی منتشرشده‌اند در آخر منبع کلمه (in Persian) اضافه شود.

   مثال‌ها

  Moghaddam, A., and Dehghanpour, Z. 2001. Interrelationship among several stability statistics estimated in maize yield trials. Seed and Plant 17: 329-338 (in Persian).

  Koocheki, A., Jami Ahmadi, M. B., Kamkar, B., and Mahdavi Damghani, A. M. 2001. Principals of Agricultural Ecology. Jihad-e-Daneshgahi of Mashhad University Publications. Mashhad, Iran. 471pp. (in Persian).

   در صورتی که مقاله به صورت خلاصه (Abstract) باشد طرز نوشتن کاملاً شبیه مقاله کامل است با این تفاوت که در قسمت آخر داخل پرانتز آورده شود (Abstract) . در صورتی که فصلی از یک کتاب به وسیله نگارندگان مختلف تالیف و در یک مجلد کتاب که توسط یک یا چند نفر ویرایش شده است مورد استفاده قرارگرفته باشد طبق نمونه زیر عمل شود:

  Dickinson, H. G., and Bonner, L. J. 1989. Pollination. Pp. 133-157. In: Wright,
C. J. (ed.) Manipulaton of Fuiting. Butterworths Publisher, New Zealand.

   چکیده به زبان انگلیسی

  مقاله باید دارای ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی به انگلیسی باشد. پایان چکیده انگلیسی واژگان کلیدی (Key words) آورده شود.

   سایر نکات

  - مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقالات مجله به‌زراعی نهال و بذر تهیه نشده باشند قبل از ویراستاری مسترد خواهند شد.

  - درصورتیکه نگارنده (گان) علاقمند به چاپ عکس یا شکل رنگی مربوط به نتایج در مقالات خود باشند، پرداخت هزینه به عهده نگارنده (گان) خواهد بود.

  - نگارندگان مسئول نظراتی هستند که در مقالات خود بیان می‌کنند.

  - فقط یکی از نگارندگان مقاله می تواند دانشجو باشد.

  - مقالات پذیرفته نشده مسترد نخواهند شد.