ثبت نام

با توجه به ادغام دو نشریه به نژادی نهال و بذر و به زراعی نهال و بذر در یک نشریه با عنوان نهال و بذر؛ امکان ثبت نام در این سامانه غیر فعال شده است. لطفا برای ارسال مقاله به سامانه نشریه نهال و بذر به آدرس spij.areeo.ac.ir مراجعه کنید.

ثبت نام در این نشریه غیر فعال شده است.