داوران

صفحه داوران (برای نمایش فهرست داوران عبارت

نام داور وابستگی سازمانی
Yahya Emam دانشگاه شیراز
Hamidreza Fanaei 1- دانشیار پژوهش بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،
کاظم ارزانی دانشگاه تربیت مدرس
علی اسماعیل پور موسسه تحقیقات پسته کشور
محسن اسماعیل زاده مقدم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مسعود اصفهانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس
محمود باقری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سیدعلیرضا بهشتی
سعید پورداد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
علی تاج آبادی پور موسسه پسته
محمدرضا جلال کمالی مجله به زراعی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
داراب حسنی موسسه تحقیقات علوم باغبانی
حسن حسن آبادی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
داود حسن پناه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مصطفی حسین پور کرج-موسسه چغندر قند
حسین حکم آبادی موسسه تحقیقات پسته کشور
اسماعیل خالقی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
عبدالستار دارابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
جهانفر دانشیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
بهرام دهدار مسجدلو عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
مجید راحمی دانشگاه شیراز- باغبانی
ولی الله رامئه مرکز تحقیقات کشاورزی ساری
محسن رفعتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج :شاورزی، تهران، ایران
محمدرضا رمضانی مقدم مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
ابراهیم زارع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز
احمد زارع فیض‌آبادی سازمان تحقیقات،اموزش و ترویج کشاورزی
محمد زمانیان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نیازعلی سپهوند موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عضو هیات علمی
امیر حسین شیرانی راد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
حمید شریفی عضو هیئت علمی باز نشسته- مرکز تحقیقات کشاورزی صفی اباد دزفول- ایران
یعقوب صادقیان مطهر کرج- موسسه چغندر قند
سیدمحمود طبیب غفاری مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول
محمدتقی عبادی تربیت مدرس- باغبانی
حمید عبداللهی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
فریدون عجم گرد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد-دزفول
مرتضی عرب سلمانی مرکز تحقیقات تهران- بیماری شناسی
سعید عشقی بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
خدیجه علیجانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
خشنود علیزاده دیزج مراغه- موسسه تحقیقات دیم
مهدی غفاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
مجید غلامحسینی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
کمال قاسمی بزدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
بیژن کاووسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
فرید گل‏‏ زردی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
علی ماهرخ موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
علی مومنی موسسه تحقیقات برنج آمل
گودرز نجفیان
حمید نجفی‌نژاد بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان
را وارد کنید)