رابطه بین اندازه و نوع شاخه با میوه‌دهی در برخی از ارقام پسته (Pistacia vera L.) در شرایط اقلیمی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

جوانه‌های گل پسته روی شاخه‌های جانبی و انتهایی رشد سال جاری و میوه‌دهی روی شاخه‌های یک ساله انجام می‌شود. برای افزایش عملکرد و محصول انتخاب بهترین شاخه‌های بارده از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین اندازه و نوع شاخه با میوه‌دهی در سه رقم عباسعلی، اکبری و بادامی سفید فیض‌آباد در سال‌های باغی 1390 تا 1392 در کلکسیون ارقام پسته ایستگاه تحقیقات پسته فیض‌آباد خراسان رضوی و در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. روی هر درخت 10 شاخه اصلی انتخاب و روی آن‌ها طول و قطر وسط شاخه انتهایی و شاخه‌های جانبی و تعداد جوانه گل ثبت گردید. پس از برداشت میوه صفات مهمی از جمله تعداد پسته در خوشه، درصد پسته‌های پوک، تعداد دانه در اُونس و درصد مغز محاسبه و مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنی‌دار بین قطر شاخه انتهایی با تعداد میوه در خوشه (*67/0- = r)، بین تعداد جوانه گل ریزش کرده با وزن جوانه گل روی شاخه جانبی (*64/0- = r)، بین درصد میوه پوک با وزن جوانه گل روی شاخه انتهایی (*78/0- = r) و همچنین بین تعداد جوانه گل روی شاخه انتهایی و وزن خشک میوه (**84/0- = r) وجود داشت. همبستگی مثبت و معنی‌دار (*79/0 = r) بین طول شاخه جانبی با تعداد جوانه گل روی شاخه جانبی مشاهده شد. اثر سال بر تعداد و طول شاخه جانبی، قطر شاخه انتهایی، جوانه گل ریزش کرده در شاخه جانبی، وزن جوانه گل در شاخه انتهایی و جانبی و اُنس در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و به منظور افزایش محصول باغ‌های پسته توصیه می‌شود ضمن توجه به کیفیت و اندازه شاخه‌ها در گل و میوه‌دهی، مدیریت لازم برای جلوگیری از رشد زیاد شاخه‌های انتهایی و همچنین ایجاد زمینه تحریک رشد شاخه‌های جانبی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Size and Type of Shoot with Fruit Bearing in Some Pistachio (Pistacia vera L.) Cultivars Under Khorasan Razavi Climatic Conditions

نویسندگان [English]

  • A. Sherafati 1
  • K. Arzani 2
1 Researcher, Field and Horticultural Crops Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Mashhad, Iran.
2 Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In pistachio flower buds is formed on the lateral and terminal branches of current growth and bearing happens on one-year-old branches. To achieve higher yield, the production and selection of the best bearing shoots is important in the orchard management. The aim of this research was to explore and determine the relationship between size and type of shoot with fruit bearing in some pistachio (Pistacia vera L.) cultivars under Khorasan Razavi climatic conditions. This research was carried out using randomized complete block design with three replications in 2012 and 2014 in pistachio collection orchard at the pistachio research station of Feizabad, Khorasan Resavi province, Iran. Three pistachio cultivars including: Abbasali, Akbari and Badami-Sefid were evaluated. The results showed negative significant correlation between diameter of terminal shoot and the number of nuts on cluster of terminal branch (r = -0.67*), and between the number of flower buds on lateral shoot and the weight of flower bud on lateral shoot (r = -0.64*). There was also negative significant correlation between the percentage of blank nut and the weight of flower buds on terminal shoot (r = -0.78*), and between the number of flower bud on terminal shoots and the weight of dry nut in terms of ounce (r = -0.84**). On the other hand, there was positive significant correlation (r = 0.79*) between lateral shoot length and the number of flower bud. The effect of year on the number and length of lateral shoots, diameter of terminal shoots, abscised flower buds on lateral shoots, the weight of flower buds on the terminal and lateral shoots and the weight of nuts was significant (P < 0.01). There was not significant correlation between diameter and length of terminal shoots and the number of flower buds, but there was positive correlation between lateral shoot length and the number of flower buds. Therefore, any orchard management prectices that prevent the excess growth of terminal shoots and also increase the growth of lateral shoots will lead to increasing pistachio yield. In conclusion, the results of this research will be useful for the orchard management and suitable pistachio trees pruning for higher yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • lateral branch
  • shoot growth
  • flower bud
  • kernel percentage
Arzani, K. 1994. Horticultural and physiological aspects of vigor control in apricot (Prunus armeniaca L.) under orchard and controlled environment conditions. Ph. D. Thesis. Department of Plant science, Massey University. New Zealand, 366 pp.
 
Arzani, K., Wood, D. E. S., and Lawes, G. S. 2000. Seasonal vegetative and fruit growth pattern of mature close planted Sundrop apricot trees grown under humid climate. Acta Horticulturae 514: 295-300.
 
Arzani, K., and Roosta, H. R. 2004. Effects of paclobutrazol on vegetative and reproductive growth and leaf mineral content of mature apricot (Prunus armeniaca L.) trees. Journal of Agricultural Sciences and Technology 6: 43-56.
 
Arzani, K., and KousheshSaba, M. 2005. Enhancement of Sultana grape (Vitis vinifera L.) maturity by pre-veraison ethanol and methanol spray. Indian Journal of Agricultural Science. 75 (10): 670-672.
 
Arzani, K., and Hakimnejad, S. 2015. Preliminary evaluation of some grape cultivars (Vitis vinifera L.) grown in the Tarbiat Modares University collection vineyard. Acta Horticulturae 1082: 259-262.
 
Arzani, K. 2017. The potential and limiting environmental conditions on fruit trees germplasm and yield of established orchards in Iran. Pp. 110. In: Proceedings of the First International Horticultural Science Conference of Iran, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 
Asghari, H. 2002. The effect of dormex, volk oil and nitrate potassium on remove bud pistachio dormance (P.vera L) in the tropic. M. Sc. Thesis. Department of Horticulture, College of Agriculture, Shiraz University, 101 pp. (in Persian).
 
Beed, R. H., Ferguson, L., Rose D., and Padilla J. 1991. Effect of pruning on the yield components of pistachio. California Pistachio Annual Report. California, USA, 102 pp.
 
Erez, A., Lavee, S., and Samish, R. 1971. Improved methods to control rest in peach and other deciduous fruit species. Journal of American Society of Horticultural Sciences 96: 519-522.
 
Esmail-Pour, A. 1995. The effects of topping pruning and growth regulators on branching, quantity and flowering of pistachio trees (P. vera L.). M. Sc. Thesis. Department of Horticulture, College of Agriculture, Shiraz University, 92 pp. (in Persian).
 
Esmail-Pour, A. 2005. Characteristics and special traits in the most important pistachio cultivars. Technical Publication No.27. Pistachio Research Institute, Rafsanjan, Iran, 84 pp. (in Persian).
 
Ferguson, L., Sanden, B., Grattan, S., Epstein, L., and Krueger, B. 2005. The orchard pistachio rootstocks. Pp. 67-73. In: pistachio production manual. University of California Fruit and Nut Research Publications, California, USA.
 
Fichtner, E., Yun Chao, Y., Verreynne, J. S., Tang, L., Ferguson, L., and Lovatt, C. J. 2017. Repeating cycles of on and Off yields in alternate bearing olive, pistachio and citrus different mechanisms, common solutions. pp. 96. In: First International Horticultural Science Conference of Iran, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 
Grausland, J. 1972. Gibberellins in diffusates from shoot of apple trees. Physiology Plant 27: 65-70.
 
Hassani, D., Nazemie, A., and Moghadam, M. 1996. The effects of diameter of bearing branches on main fruiting buds of grape Soltanin cultivar. pp. 62. In: Proceedings of the first Horticultural Sciences Congress of Iran. Tehran (in Persian).
 
Hokmabadi, H., Arzani, K., and Dehghani-Shouraki, Y. 2000. Effects of carbohydrates spraying on some quantitative and qualitative traits of pistachio nut (Pistacia vera L.) cv. `Kalleh-Ghoochi'. Seed and Plant 16 (1): 66-76 (in Persian).
 
Hokmabadi, H., and Javanshah, A. 2006. Chilling requirement and its importance on pistachio. Technical Publications. No. 39. Pistachio Research Institute. Rafsanjan. 38 pp (in Persian).
 
Javanshah, A., Arzani, K., Dehghani-Shouraki, Y., and Cappellini, P. 2001. Induction of flowering delay in pistachio (P. vera L.) for prevention of spring cold damage. Pajouhesh-va-Sazandegy 49 (4):18-21 (in Persian).
 
Javanshah, A., Cappellini, P., and Arzani, K. 2002. Ladiffereziazione dellegemme a fiorenel pistachio cv. Ovhady. Italus Hortus 9 (2): 26-29.
 
Javanshah, A., and Nazori, F. 2007. Global warming, dormancy and chilling requirement in fruit trees in temperate regions. Pistachio Research Center Press. Rafsanjan. 198 pp. (in Persian).
 
Javanshah, A., Tajabadipour, A., Dehghani-Shouraki, Y., Sherafati, A., Mortazavi, A., Kavand, A., and Kashanizadeh, S. 2010. Identification and registration of commercial varieties of pistachio by morphological traits. pp. 289. In: Proceedings of the Sixth International Symposaium on Almounds and Pistachios. Spain.
 
Khezri, M., and Esmaeil-Pour, A. 2005. Apical dominance and relation with flower bud abscission in pistachio commercial cultivars. pp. 224. In: Proceedings of the 4th Horticultural Sciences Congress of Iran. Mashhad, Iran (in Persian).
 
Khezri, M. 2007. Study of some factors affecting on blank fruit of pistachio (P. vera L). Journal of Iranian Pistachio. No. 2. Pistachio Research Institute. Rafsanjan. 21 pp. (in Persian).
 
Luckwill, L. C. 1978. The chemical induction of early cropping in fruit trees. Acta Horticulturae 65: 139- 145.
 
Madail, R. H., Flávio G. H., and Gabriel, B. L. 2012. Influence of floral structure and flower bud quality on productivity and fruit shape in different apple cultivars. Review of Brasilian Fruitculture 34 (3): 1-5.
 
Manei, A. 1990. Scientific basis for growing fruit trees. Iranian Technical Press. 928 pp. (in Persian).
 
Parfitt, D., Kallsen, C., and Maranto, J. 2005. The orchard pistachio cultivars. pp. 62-67. In: Pistachio production manual. University of California fruit and Nut Research Publications. California, USA.
 
Rahemi, M. 1991. Pollination and fruit set. Shiraz University Press. Shiraz, Iran. 120 pp. (in Persian).
 
Sedaghati, N., Shibanitazarji, Z., Tajabadipour, A., Hokmabadi, H., Haghdel. M., and Abdolahi-Ezatabadi, M. 2009. Pistachio production manual. Pistachio Research Institute Press. Rafsanjan. Iran. 562 pp. (in Persian).
 
Sherafati, A. Jaime, A., and Hokmabadi, H. 2007. Assessment of vegetative growth of pistachio (Pistacia vera L.) cultivar grown in Northeast of Iran. Middle Eastern and Russian Journal of Science and Biotechnology 1 (1-2): 66-68.
 
Sherafati, A., Arzani, K., and Ramazani - Moghadam, M. 2013. Assessment of flowering and bearing of twelve pistachio (Pistacia vera L.) cultivars under Khorasan environmental conditions. Seed and Plant 29 (1): 243-256 (in Persian).
 
Sherafati, A. 2017. A practical guide for pistachio trees pruning. Agriculture Education and Extension Press, Tehran, Iran. 87 pp. (in Persian).
 
Tajabadipour, A. 1997. Identification of Iranian pistachio cultivars. M.Sc. Thesis. Department of Horticulture, College of Agriculture, Tehran University. 140 pp. (in Persian).
 
Tajabadipour, A., Fattahi-Moghadam, M. R., Zamani, Z., Nasibi, F., and Hokmabadi, H. 2018. Foliar application of arginine improves vegetative and reproductive characteristics of bearing pistachio trees. Journal of Nuts 9 (1): 31-47.
 
Vemmos, S. N. 2005. Effects of shoot girdling on bud abscission, carbohydrate and nutrient concentrations in pistachio (P. vera L.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology 80 (5): 529-536.