دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، آذر 1398 
پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ‌های کنجد بومی ایران به تنش خشکی

صفحه 133-157

محمد عباسعلی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ احمد توبه؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ بهجت تاج الدین


تاثیر اقلیم و نظام‌هاى خاک‌ورزى بر عملکرد گندم و نخود در مناطق دیم لرستان

صفحه 245-260

فرزاد زلقی؛ احمد قنبری؛ محسن موسوی نیک؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد امین آسودار