ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

4 استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

5 استادیار، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، ایران.

چکیده

به‌منظور ارزیابی لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج حاصل از تلاقی دو رقم برنج اهلمی طارم و سپیدرودبه ترتیب متحمل و حساس به تنش خشکی، آزمایشی در بهار سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس اجرا گردید. یکصد و شانزده لاین اینبرد نوترکیب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط (بدون تنش و تنش خشکی) بررسی و ارزیابی شد. شاخص‌های MP، GMP، STI، RDY، HM،K1STI و K2STI با عملکرد دانه در هر دو محیط (تنش و بدون تنش) همبستگی بالایی داشتند، بنابراین به‌عنوان شاخص‌های مناسب جهت انتخاب لاین‌های متحمل به تنش خشکی شناسائی شدند. تجزیه بای‌پلات بر اساس دو مولفه اول نشان داد که لاین‌های شماره 12، 112 و 113 به‌عنوان ژنوتیپ‌های متحمل و لاین‌های شماره 43، 50، 64 و 89 به‌عنوان ژنوتیپ‌های حساس شناخته شدند. بای‌پلات شاخص‌های SNPI و SSPI را نیز به‌عنوان معیارهای شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی معرفی کرد. بر اساس 17 شاخص تحمل و حساسیت به خشکی و عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش گروه‌بندی لاین‌ها با استفاده از تجزیه خوشه‌ای به روش WARD انجام گرفت و چهار گروه تشکیل شد. خوشه‌های دوم و چهارم به‌ترتیب با بیشترین و کمترین مقدار K2STI به‌ترتیب معرف ژنوتیپ‌های متحمل‌ و حساس بودند. در مجموع بر اساس تجزیه بای‌پلات و تجزیه خوشه‌ای لاین‌های شماره 112 و 64 به ترتیب به عنوان متحمل‌ترین و حساس‌ترین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در تحقیق حاضر شناسایی شدند. عملکرد دانه لاین شماره 112 در شرایط تنش و بدون تنش به‌ترتیب 5190 و 6640 کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه لاین شماره 64 در شرایط تنش و بدون تنش به‌ترتیب 1640 و 2240 کیلوگرم در هکتار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Drought Tolerance in Rice Recombinant Inbred Lines Using Stress Tolerance Indices

نویسندگان [English]

 • B. Kazerani 1
 • S. Navabpour 2
 • H. Sabouri 3
 • S. S. Ramezanpour 2
 • Kh. Zaynali Nezhad 4
 • A. Eskandari 5
1 Ph. D. Graduate, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources Sciences, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources Sciences, Gorgan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Plant Production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources Sciences, Gorgan, Iran.
5 Assistant Professor, Nuclear Agriculture Group, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

To evaluate drought tolerance in rice recombinant inbred lines obtained from a cross between two cultivars of Ahlami-Tarom (tolerant) and Sepidrood (susceptible), a field experiment was conducted in spring 2016 in the research farm of Gonbad Kavous University. One hundered sixteen genotypes were studied using randomized complete block design with three replications in two environments (drought stress and non-stress conditions). MP, GMP, STI, RDY, HM, K1STI and K2STI indices had high correlations with grain yield under the two environments (drought stress and non-stress), therefore were identified as suitable indices for selecting drought-tolerant lines. A biplot analysis perfermed based on the first and second components of principle component analysis showed that lines No. 12, 112, and 113 were the most tolerant, and lines No. 43, 50, 64, and 89 were sensitive genotypes. Moreover, biplot also identified SNPI and SSPI suitable for identifying tolerant genotypes to drought stress. Grouping of lines based on 17 drought tolerantce indices and grain yield in the stress and non-stress conditions was performed by cluster analysis using Ward method, and four clusters were formed. The second and fourth clusters, with the highest and lowest K2STI, included the most tolerant and most sensitive genotypes to drought stress, respectively. Overall, according to the biplot and cluster analyses, lines No. 112 and 64 were identified as the most tolerant and most sensitive genotypes, respectively. Grain yield of line No. 112, in the drought stress and non-stress conditions was 5190 and 6640 kgha-1, respectively. However, grain yield of line No. 64, in the drought stress and non-stress conditions were 1640 and 2240 kgha-1, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rice
 • genetic diversity
 • drought stress
 • cluster analysis
 • discriminant function analysis
Ahmadi, V., and Aharizad, S. 2014. Evaluation of bread wheat recombinant inbred lines for water deficit stress tolerance indices. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science 23 (4): 9-22 (in Persian).
 
 
Anonymous, 2016. Statistic of agriculture. 1st Volume. Crop production, growing season 2016. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran.
 
 
Beigzadeh, N., and Rashidi, V. 2016. Evaluation of agro-physiological traits of bean genotypes under drought stress and non-stress conditions at reproductive stage. Seed and Plant Improvement Journal 32 (2): 215-230 (in Persian).
 
 
Bouslama, M., and Schapaugh, W. T. 1984. Stress tolerance in soybeans. I. Evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. Crop Science 24(5): 933-937.
 
 
Chaghakaboodi, Z., and Zebarjadi, A. R. 2012. Evaluation of drought tolerance of rapeseed (Brassica napus L.) genotypes in laboratory and field conditions. Seed and Plant Improvement Journal 28 (1): 17-38 (in Persian).
 
 
Dixit, S., Singh, A., and Kumar, A. 2014. Rice breeding for high grain yield under drought: a strategic solution to a complex problem. International Journal of Agronomy 1-15.
 
 
Emre, I., Ozgur, T., Fatma, A. T., and Muzaffer, T. 2011. Determination of tolerance level of some wheat genotypes to post-anthesis drought. Turkish Journal of Field Crops 16 (1): 59-63.
 
 
Erfani, F., Shokrpour, M., Momeni, A., and Erfani, A. 2013. Evaluation of drought tolerance in rice varieties using yield-based indices at vegetative and reproductive stage. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science 22 (4): 135-147 (in Persian).
 
 
Farshadfar, A. 2000. Selection for drought resistance in bread wheat lines. Sciences and Agricultural Industries Journal 14: 161-171 (in Persian).
 
 
Farshadfar, E., Jamshidi, B., and Aghaee, M. 2012. Biplot analysis of drought tolerance in bread wheat landraces of Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 4 (5): 226-233.
 
 
Farshadfar, E., Poursiahbidi, M. M., and Safavi, S. M. 2013. Assessment of drought tolerance in land races of bread wheat based on resistance/tolerance indices. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 1 (2): 143-158.
 
 
Farshadfar, E., and Sutka, J. 2002. Screening drought tolerance criteria in maize. Acta Agronomica Hungarica 50 (4): 411-416.
 
 
Fernandez, G. C. J. 1992. Effective selection criteria for assessing stress tolerance. Pp. 257-270. In: Kuo, C. G. (ed.) Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and Other Food Cropsin Temperature and Water Stress, AVRDC publication, Tainan, Taiwan.
 
 
Fischer, R. A., and Maurer, R. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Australian Journal of Agricultural Research 29 (5): 897-912.
 
 
Fischer, R. A., Rees, D., Sayre, K. D., Lu, Z. M., Condon, A. G., and Saevedra, A. L. 1998. Wheat yield progress associated with higher stomatal conductance and photosynthetic rate, and cooler canopies. Crop Science 38: 1467-1475.
 
 
Fischer, R. A., and Wood, J. T. 1979. Drought resistance in spring wheat cultivars. Ш. Yield association with morpho-physiological traits. Australian Journal of Agriculture Research 30: 1001-1020.
 
 
Gavuzzi, P., Rizza, F., Palumbo, M., Campanile, R. G., Ricciardi, G. L., and Borghi, B. 1997. Evaluation of field and laboratory predictors of drought and heat tolerance in winter cereals. Canadian Journal of Plant Science 77: 523-531.
 
 
Ghiasy, M., Farahbakhsh, H., Sabouri, H., and Mohamadi Nejad, G. H. 2014. Evaluation of rice cultivars in drought and normal conditions based on sensitive and tolerance indices. Journal of Plant Production Research 6(4): 55-75 (in Persian).
 
 
Geravandi, M., Farshadfar, E., and Kahrizi, D. 2010. Evalution of drought tolerance in bread wheat advanced genotypes in field laboratory conditions. Seed and Plant Improvement Journal 26 (2): 233-252 (in Persian).
 
 
Golesorkhy, M., Biabani, A., Sabouri, H., and Mohammad Esmaeili, M. 2016. Studying the relationship between agronomy traits of rice under flooding and drought stress conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences 8 (2): 191-204 (in Persian).
 
 
Jalalifar, S., Moosavi, S. S., Abdollahi, M. R., Chaichi, M., and Mazaherylaghab, H. 2012. Evaluation of tolerance to drought stress in some bread wheat cultivars using old and new indices. Plant Production Technology 12 (1): 15-26 (in Persian).
 
 
Kazerani, B., Navabpour, S., Sabouri, H., Ramezanpour, S. S. Zaynali Nezhad, K., and Eskandari, A. 2018. Determination of the best selection indices in mutant lines of rice at different moisture conditions. Journal of Crops Improvement 20 (1): 173-189. (in Persian).
 
 
Kazerani, B., Navabpour, S., Sabouri, H., Ramezanpour, S. S. Zaynali Nezhad, K., and Eskandari, A. 2019a. Evaluation and selection of rice mutant lines based on drought tolerance indices. Journal of Plant Production Research 25 (4): 15-31 (in Persian).
 
 
Kazerani, B., Navabpour, S., Sabouri, H., Ramezanpour, S. S. Zaynali Nezhad, K., and Eskandari, A. 2019b. Evaluation of proline content and enzymatic defense mechanism in response todrought stress in rice. Iranian Journal of Plant Physiology 9 (2): 2749-2785.
 
 
Kumar, A., Bernier, J., Verulkar, S., Lafitte, H. R., and Atlin, G. N. 2008. Breeding for drought tolerance: direct selection for yield, response to selection and use of drought-tolerant donors in upland and lowland adapted populations. Field Crops Research 107: 221-231.
 
 
Lan, J. 1998. Comparison of evaluating methods for agronomic drought resistance in crops. Acta Agriculturae Boreali-Occid Sinica 7: 85-87.
 
 
Marathi, B., Guleria, S., Mohapatra, T., Parsad, R., Mariappan, N., Kurungara, V. K., Atwal, S. S., Prabhu, K. V., Singh, N. K., and Singh, A. K. 2012. QTL analysis of novel genomic regions associated with yield and yield related traits in new plant type based recombinant inbred lines of rice (Oriza sativa L.). BMC Plant Biology 12: 137-155.
 
 
Moghaddam, A., and Hadizade, M. H. 2002. Response of corn(Zea mays L.) hybrids and their parental lines to drought using different stress tolerance indices. Seed and Plant Journal 18(3): 255-272 (in Persian).
 
 
Mohseni, M., Mortazavian, S. M. M., Ramshini, H. A., and Foghi, B. 2015. Evaluation of drought tolerance in some wheat genotypes based on selection indices. Iranian Journal of Field Crops Research 13 (3): 524-542 (in Persian).
 
 
Moosavi, S. S., Yazdi Samadi, B., Naghavi, M. R., Zali, A. A., Dashti, H., and Pourshahbazi, A. 2008. Introduction of new indices to identify relative drought tolerance and resistance in wheat genotypes. Desert 12: 165-178.
 
 
Naghavi, M. R., Moghaddam, M., Toorchi, M., and Shakiba, M. R. 2016. Evaluation of spring wheat cultivars based on drought resistance indices. Journal of Crop Breeding 8 (17): 192-207 (in Persian).
 
 
Pandey, V., and Shukla, A. 2015. Acclimation and tolerance strategies of rice under drought stress. Rice Science 22 (4): 147-161.
 
 
Rahimi, M., Dehghani, H., Rabiei, B., and Tarang, A. R. 2013. Evaluation of rice segregating population based on drought tolerance criteria and biplot analysis. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5 (3): 194-199.
 
 
Rosielle, A. A., and Hamblin, A. J.1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environment. Crop Science 21 (6): 943-946.
 
 
Sabouri, H., Biabani, A., Fakhzri Moghaddam, A., Katouzi, M., and Ebadi, A. A. 2008. Genetic analysis of agronomic and qualitative traits in iranian rice. Final Report of Project. Gonbad Kavous University. Gonbad Kavous. 48 pp. (in Persian).
 
 
Sabouri, H., Biabani, A., Fakhzri Moghaddam, Mollashahi, M., Sabouri, A., and Katouzi, M. 2008. Genetic analysis of agronomic traits in iranian rice using diallel method. Final Report of Project. Gonbad Kavous University. Gonbad Kavous. 49 pp. (in Persian).
 
 
Sabouri, H., Sabouri, A., Jafarzadeh, M. R., Sajjadi, S. J., Mollashahi, M., and Jafarian, H. A. 2011. Introduction of tolerant rice cultivars for Gonbad Kavous region. Final Report of Project. Gonbad Kavous University. Gonbad Kavous. 46 pp. (in Persian).
 
 
Safaei Chaeikar, S., Rabiei. B., and Rahimi, M. 2018. Evaluation of drought tolerance indices in rice genotypes (Oryza sativa L.). Journal of Crop Breeding 10 (25): 7-18 (in Persian).
 
 
Safaei Chaeikar, S., Rabiei, B., Samizadeh, H., and Esfahani, M. 2008. Evaluation of tolerance to terminal drought stress in rice (Oryza sativa L.) genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences 9 (4): 315-331 (in Persian).
 
 
Safari, B., Mortazavian, S. M. M., Sadat Noori, S. A., and Foghi, B. 2017. Evaluation of drought tolerance in endemic ecotypes of cumin using tolerance indices. Journal of Plant Production Research 23 (4): 185-204 (in Persian).
 
 
Schneider, K. A., Rosales-Serna, R., Ibarra-Perez, F., Cazares-Enriques, B., Acosta-Gallegos, J. A., Ramirez-Allejo, P., Wassimi, N., and Kelly, J. D. 1997. Improving common bean performance under drought stress. Crop Science 37: 43-50.
 
 
Shahmoradi, Sh., and Zahravi, M. 2016. Evaluation of drought tolerance in barley (Hordeum vulgare L.) germplasm from warm and dry climates of Iran. Seed and Plant Improvement Journal 32 (2): 181-200 (in Persian).
 
 
Sio-Se Mardeh, A., Ahmadi, A., Poustini, K., and Mohammadi, V. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research 98 (2-3): 222-229.
 
 
Tabkhkar, N., Rabiei, B., Samizadeh Lahiji, H., and Hosseini Chaleshtori, M. 2018. Assessment of rice genotypes response to drought stress at the early reproductive stage using stress tolerance indices. Journal of Crop Production and Processing 7(4): 83-106 (in Persian).
 
 
Taghipour, Z., Asghari Zakaria, R., Zare, N., and Shaikh Zadeh Mosadegh, P. 2014. The application of stress tolerance indices for evaluation of Aegilops triuncialis ecotypes to terminal drought tolerance. Journal of Crop Production 7 (1): 79-93 (in Persian).
 
 
Yoshida, S. 1981. Fundamentals of rice crop science. International Rice Research Institute, Los Banos, Laguna, Philippines. 269 pp.
 
 
Zebarjadi, A. R., Tavakoli Shadpey, S., Etminan, A. R., and Mohammadi, R. 2013. Evaluation of drought stress tolerance in durum wheat genotypes using drought tolerance indices. Seed and Plant Improvement Journal 29 (1): 1-12 (in Persian).