کلیدواژه‌ها = گندم
ارزیابی تحمل به تنش سرما و برخی خصوصیات زراعی لاین‌های امیدبخش گندم نان

دوره 35، شماره 1، تیر 1398، صفحه 83-101

نسترن احمدی؛ شهریار جاسمی؛ فیاض آقایاری


ارزیابی کاربرد طیف الکترومغناطیس در کارایی روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی و مرسوم در شرایط دیم

دوره 30، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 253-275

ایرج اسکندری؛ حسین نوید؛ کاظم رنگزن؛ فواد مرادی؛ بابک ناخدا


اثر کودهای پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد و صفات مرتبط با کیفیت دانه دو رقم گندم نان

دوره 30، شماره 2، تیر 1393، صفحه 119-133

سیدشهریار جاسمی؛ غلام‌عباس اکبری؛ فواد مرادی؛ غلام‌علی اکبری؛ گودرز نجفیان


ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 195-217

منوچهر دستفال؛ وحید براتی؛ یحیی امام؛ حسن حقیقت‌نیا؛ محمود رمضان‌پور


بررسی سهم وزن دانه های پایه ای و انتهایی سنبلچه در عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین

دوره 25، شماره 2، خرداد 1388، صفحه 137-151

سیروس محفوظی؛ سیدشهریار جاسمی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم