دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1390 
بررسی امکان گروه‌بندی ایستگاه‌های تحقیقاتی گندم براساس تعداد روز تا ظهور سنبله ژنوتیپ‌های گندم نان

صفحه 379-398

توحید نجفی‌میرک؛ محمدرضا جلال‌کمالی؛ حمیدرضا شریفی؛ محسن اسماعیل‌زاده مقدم؛ منیره رحیمی؛ محمد رضایی؛ مهرداد چایچی؛ تقی بابائی؛ امیرقلی سنجری؛ محمود ناظری