دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1389 
اثر منابع نیتروژن بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمغذی دانه ارقام پرمحصول کلزا (Brassics napus L.)

صفحه 387-401

معرفت مصطفوی‌راد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سیدعلی‌محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند