کلیدواژه‌ها = کنجد
پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ‌های کنجد بومی ایران به تنش خشکی

دوره 35، شماره 2، آذر 1398، صفحه 133-157

محمد عباسعلی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ احمد توبه؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ بهجت تاج الدین


اثر تنش خشکی بر صفات زراعی ژنوتیپ‌های کنجد در منطقه بهبهان

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 113-138

امیرخسرو دانایی؛ محمدرضا رفیع