دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، آذر 1395 
اثر محلول‌پاشی ترکیبات کلسیم بر تشکیل و توسعه میوه پسته

صفحه 193-208

عبدالحمید شرافتی؛ سیدجواد حسینی‌فرد؛ پیمان کشاورز