دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، آذر 1397 
اثر سن گیاهچه و کودهای مختلف زیستی در تولید مینی‌تیوبر ارقام سیب‌زمینی در سامانه هواکشت

صفحه 135-151

داوود حسن‌پنا؛ ودود ساعدنیا؛ رئوف محمدی؛ انور اسدی؛ فاطمه آسیابی‌زاده