کلیدواژه‌ها = تحمل به خشکی
عملکرد و کیفیت علوفه و بهره‌وری مصرف آب کوشیا، ارزن، سورگوم و ذرت در شرایط تنش کم آبی

دوره 35، شماره 2، آذر 1398، صفحه 261-283

حمید نجفی‌نژاد؛ محمد علی جواهری؛ نادر کوهی؛ پیروز شاکری


ارزیابی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط تنش کمبود آب

دوره 30، شماره 2، تیر 1393، صفحه 199-222

علی‌اکبر قنبری؛ سیدحسن موسوی؛ ساسان کشاورز؛ اشکان عباسیان