اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان‌های مناطق سرد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

5 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

بسیاری از تاکداران مناطق سرد ایران برای حفاظت تاک در مقابل خسارت سرمای پاییز، زمستان و اوایل بهار، تاک های تربیت یافته در سیستم خزنده را در فصل پاییز زیر خاک می‌نمایند. در اوایل اردیبهشت بوته‌ها را از خاک خارج می‌کنند و هرس را تا زمان پدیدار شدن ساختار گل و تا اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به تعویق می‌اندازند. هدف از این پژوهش بررسی بهترین زمان خارج‌سازی تاک‌ها ازخاک، زمان و شدت هرس بعد از مواجه شدن تاک‌ها با سرمای بهاره برای کاهش خسارت سرمازدگی بود. دو آزمایش در باغ مادری انگور رقم بیدانه سفید در دو سال (1394 و 1395) در تاکستان‌های شهرجاورسیان از توابع استان مرکزی به انجام رسید. آزمایش اول در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تیمار و شش تکرار و تیمارها شامل::T1 خارج‌سازی تاک‌ها در 25 اسفند، T2: خارج‌سازی تاک‌ها در 15 فروردین و T3: خارج‌سازی تاک‌ها در چهارم اردیبهشت (شاهد) بود. آزمایش دوم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار انجام شدو هر تیمار ترکیبی از مؤلفه‌های زمان هرس (29 اسفند، 19 فروردین و 8 اردیبهشت) و شدت هرس بر اساس تعداد جوانه‌ها (چهار، شش و هشت جوانه) بود. در هر دو سال آزمایش، تاک‌ها با سرمازدگی طبیعی از نوع تشعشی مواجه شدند. در آزمایش اول، تیمارT1 با کمترین درصد جوانه سبز شده (65 درصد)، بیشترین درصد خسارت سرمازدگی طبیعی را داشت و از اواسط فروردین به بعد، بهترین زمان خارج‌سازی بوته‌ها از خاک تشخیص داده شد. در آزمایش دوم، تعداد خوشه در جوانه‌های سبز شده (ضریب باردهی) در هرس‌های کوتاه (تیمارهای T2L1 وT3L1 به ترتیب با مقادیر 5/50 و 9/48 درصد) با تفاوت معنی‌دار نسبت به هرس‌های بلند (تیمارهای T1L3 وT2L3به ترتیب با 7/30 و 4/28 درصد) داشتند. از سوی دیگر تیمار T3L1با 6/24 تن در هکتار، بهترین عملکرد میوه را نشان داد. با توجه به این نتایج، در سیستم تربیت خزنده برای دست‌یابی به درصد بالای سبز شدن جوانه، ضریب باردهی و عملکرد مناسب در تولید انگور در شرایطی که بوته‌ها با سرمای تشعشی بهاره مواجه شده باشند، خارج‌سازی تاک‌ها از نیمه دوم فروردین به بعد و انجام هرس در زمان رویش سرآغازه‌های برگ در اوایل اردیبهشت توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Soil Removal Time from Buried Vine, Timing and Severity of Pruning on Reducing Spring Frost Damage in Vineyards in Cold Regions of Iran

نویسندگان [English]

 • Hassan hoseinabadi 1
 • Mousa Rasouli 2
 • Ali Ebadi 3
 • Mohammad Ali Nejatian 4
 • ahmad ershadi 5
1 Ph. D. Student, Research Institute of Grapes and Raisin, Malayer University, Malayer, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran.
3 Professor, Agricultural and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Associate Professor, Field and Horticultural Crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Qazvin, Iran.
5 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Many vine growers in cold regions of Iran, in the ‘Khazandeh’ vine training system, for protecting vines from freezing in automn and winter, and frost in early spring, bury vines in the autumn and remove soil in mid-April, and postpone pruning until the flower structure appears in the end of May. The aim of this study was to investigate the best time for soil removal of buried vines, timing and severity of pruning of vines following exposure to spring frost to reducing frost damage. Two experiments were carried out in 2015 and 2016 in the cv. ‘Bidaneh Sefid’ vineyard of Javersian, Khondab, Iran. The first experiment was conducted in randomized complete block design with three treatments and six replications. Treatments included: T1: soil removal in 16 March, T2: soil removal 4 April and T3: soil removal in 24 April (control). The second experiment was carried out using randomized complete block design with 10 treatments and three replications. Each treatment was a combination of pruning time (19 March, 7 April and 27 April) and pruning severity based on the number of buds (4, 6 and 8 buds). In both experimentes, the vines experienced spring frost. In the first experiment, the best time for soil removal from buried vines was after 4 April. March 16 with lowest sprouted buds (%65) had the highest frost demage. In the second experiment, the number of cluster per sprouted buds (fertility coefficient) in short prunings (T2L1 and T3L1 with 50.5% and 48.9%, respectively) were significantly higher than the long pruning (T1L3 and T2L3 with 30.7% and 28.4%, respectively). On the other hand, T3L1 with 24.6 tonha-1 had the highest fruit yield. Considering the results of this study in the “Khazandeh” vine training system, when the vines are exposed to spring frost, to obtain a high sprouted buds (%), fertility coefficient and fruit yield, the best time for soil removal from buried vines and pruning is second half of April.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grape
 • Bidaneh Sefid
 • Khazandeh vine training system
 • sprouted bud
 • feritility coefficuent
 • fruit yield
Abdel-Mohsen, M. A. 2013. Application of various pruning treatments for improving productivity and fruit quality of Crimson Seedless grapevine. World Journal of Agricultural Sciences 9 (5): 377-382.
 
 
Alleweldt, G. 1965. Über den Einfluss der Temperatur auf die Blutung der Rebe. Vitis 5: 10-16.
 
 
Balasubrahmanyan, V. R., and Khanduja, S. D. 1987. Effect of varying cane length on the fruting potential of Sultana vine. Indian Journal of Horticulture34: 113-116.
 
 
Campbell, J. A., and Strother, S. 1996. Seasonal variation in pH, carbohydrate and nitrogen of xylem exudate of Vitis vinifera. Journal of Plant Physiology23: 115-118.
 
 
Carbonneau, A. 2002. Management of dormancy in vineyards in order to reducing of spring chilling damage on grape cv. Thompson Seedless. Le Progrès Agricole ET Viticole 119 (21): 432-441.
 
 
Clingeleffer , P. R. 1984. Production and growth of minimally pruned Sul tana vines. Vitis 23: 42-54.
 
 
Davenport, J. R., Keller, M., and Mills, L. J. 2008. How cold can you go? Frost and winter protection for grape. Hortscience43 (7): 1966-1969.
 
 
Ebadi, A. and Haddadi nejad, M. 2014. Physiology, modification and production of grapes. Tehran University Press. 370 pp. (in Persian).
 
 
EL-Hammady, M., and Jensen, F. 1999. The effects of optimal nutrition on cold resistance in vineyards. American Journal of Enology and Viticulture 49 (2): 96-102.
 
 
Erfani, J. 2007. Assessment populations derived from crosses some seedless varieties and grape seeded. M. Sc. Thesis, University of Tehran, Karaj, Iran. (in Persian).
 
 
Hareel, C., and Williams, L. 2001. The influence of delay pruning and paclobutrazole application on increasing grapevine bud dormancy. Annals of Agricultural Sciences 47 (1): 124-129.
 
 
Karimi,R., Ershadi A., and Esna Ashari M. 2014. Effects of late- season nitrogen and potassium spray on dormant buds cold tolerance of 'Bidaneh Sefid' grapevine. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology 15 (3): 419-434.
 
 
Kavousi, B., Eshghi, S., and Tafazouli, A. 2009. The effect of cluster thinning and different level of pruninng on balance yield and improve fruit quality in grapevine cultivar Asgara. Journal of Agricultural and Natural Sceince and Technology 48: 15-25 (in Persian).
 
 
Lavee, S., and May, P. 1997. Dormancy of grapevine buds—facts and speculation. Australian Journal of Grape and Wine Research 3: 31-46.
 
 
Mahmoudzadeh, H., Rasouli, V., and Dolati-e- Baneh, H. 2008. Effect of pruning time and consumption of paclobutrazol on delay in the growth of the vine buds Bidaneh Sefid cultivar in order to reduce the damage of spring frost. Pazhohesh & Sazandegi 80: 138-143 (in Persian).
 
 
Nejatian, M. A. 2003. Effects of bud number and cane length on bud fertility and some characteristics of grapevine cv. Bidaneh Sefid. Seed and Plant 19 (4): 457-467. (in Persian).
 
 
Nejatian, M. A. 2013. Comparison of cold-resistance in some Iranian and European grape cultivars. Journal of Crop Production and Processing 3 (7): 157-171.
 
 
Priestly, J. H., and Wormall, A. 1925. On the solutes exuded by root pressure from vines. New Phytologist 24: 24-38.
 
 
Snyder, R. L.,Melo-Abreu, J. P., and Matulich, S. 2010. Frost protection: fundamentals, practice, and economics. Volume 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 
 
Sperry, J. S., Holbrook, N. M., Zimmermann, M. H., and Tyree, M. T. 1987. Spring filling of xylem vessels in wild grapevine.Plant Physiology83: 414-417.
 
 
Wolfe, W. 2001. Vine and vineyard management following low temperature injury. Pp: 101-110. In: J. M. Rantz (ed.) Proceedings for the American Society for Enology and Viticulture 50th Anniversary Annual Meeting.