کلیدواژه‌ها = پروتئین خام
عملکرد و کیفیت علوفه و بهره‌وری مصرف آب کوشیا، ارزن، سورگوم و ذرت در شرایط تنش کم آبی

دوره 35، شماره 2، آذر 1398، صفحه 261-283

حمید نجفی‌نژاد؛ محمد علی جواهری؛ نادر کوهی؛ پیروز شاکری


تأثیر سطوح مختلف کود زیستی و کود شیمیائی فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای رقم SC540 در رژیم‌های مختلف رطوبتی

دوره 30، شماره 4، آبان 1393، صفحه 421-439

مهدی رمضانی؛ سیدمحمدرضا احتشامی؛ محمدرضا چائی‌چی؛ مظفر شریفی


اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد بقایای جو، زئولیت و پلیمر سوپرجاذب بر راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت دوگانه در شرایط حداقل خاک‌ورزی

دوره 30، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 327-349

حمید نجفی‌نژاد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ هرمزد نقوی