کلیدواژه‌ها = زیتون
اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد و جذب نیتروژن و نسبت پتاسیم به سدیم در دو رقم زیتون در شرایط شور

دوره 28، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 313-329

فاطمه بهبهانی‌مطلق؛ ولی ربیعی؛ مهدی طاهری؛ علی‌رضا واعظی؛ رحیم خادمی


بهبود ریشه‌زایی و سازگاری گیاهچه‌های کشت بافتی زیتون زرد با استفاده از باکتری Agrobacterium rhizogenes و قارچ Trichoderma harzianum

دوره 26، شماره 1، تیر 1389، صفحه 85-93

آزاده ایران‌نژاد؛ علی وطن‌پور‌ازغندی؛ حسن رهنما؛ نرجس جلیانی؛ رضا بزرگی‌پور