نویسنده = حمید نجفی‌نژاد
عملکرد و کیفیت علوفه و بهره‌وری مصرف آب کوشیا، ارزن، سورگوم و ذرت در شرایط تنش کم آبی

دوره 35، شماره 2، آذر 1398، صفحه 261-283

حمید نجفی‌نژاد؛ محمد علی جواهری؛ نادر کوهی؛ پیروز شاکری


اثر مدیریت بقایای گندم و کلزا و روش‌های خاک‌ورزی بر عملکرد ذرت و برخی خصوصیات خاک

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 61-83

حمید نجفی‌نژاد؛ ناصر رشیدی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدعلی جواهری


اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد بقایای جو، زئولیت و پلیمر سوپرجاذب بر راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت دوگانه در شرایط حداقل خاک‌ورزی

دوره 30، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 327-349

حمید نجفی‌نژاد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ هرمزد نقوی


تعیین نسبت کاشت بهینه برای والدین ذرت رقم سینگل‌کراس 704 برای تولید بذر هیبرید در مناطق ارزوئیه و بردسیر استان کرمان

دوره 28، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 157-171

حمید نجفی‌نژاد؛ سیدعلی محمد مدرس‌ثانوی؛ محمد مددی‌زاده